بخشهای مرتبط
کتابخانه دیجیتال

دسترسی به مقالات ISI از طریق پایگاه کتابخانه دیجیتال

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم میرساند دسترسی به پایگاه های مقالات الزویر و اشپرینگر و امکان دانلود مقالات ISI از پایگاه های مربوطه به صورت IP based برای شما فراهم گردیده است.
لذا دسترسی به لینک های زیر در کتابخانه و مرکز کامپیوتر دانشگاه واقع در ساختمان علوم انسانی  جستجو و دانلود مقالات امکانپذیر می باشد. این خدمات نیاز به نام کاربری و رمز عبورندارد 
Scopus