بخشهای مرتبط
مناقصه و مزایده


ردیف

واحد برگزار کننده

عنوان        

تاریخ ارسال مدارک

مبلغ جهت شرکت در مناقصه

شماره حساب بانک ملی

مشخصه شماره حساب

توضیحات

1

معاونت اداری مالی

مزایده اجاره رستوران و بوفه دانشگاه ازاد اسلامی سیرجان

22/06/1396

500000 ریال

0105794114005

10006 -متفرقه

دانلود راهنمای ثبت
نام

      500000 ریال 0105794114005 10006 -متفرقه دانلود راهنمای ثبت
نام
3       500000 ریال 0105794114005 10006 -متفرقه دانلود راهنمای ثبت