بخشهای مرتبط
مناقصه و مزایده


ردیف

واحد برگزار کننده

عنوان        

تاریخ ارسال مدارک

مبلغ جهت شرکت در مناقصه

شماره حساب بانک ملی

مشخصه شماره حساب

توضیحات

1

معاونت اداری مالی

مناقصه پروژه یادمان شهدای گمنام

20/04/1397

500000 ریال

0105794114005

10006 -متفرقه

دانلود راهنمای ثبت
نام

             
3