بخشهای مرتبط
معاون سما


 
شرح وظایف معاون سما

 

1-  برنامه ریزی برای ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی .

2-  پیش بینی منابع انسانی مورد نیاز و تاًمین آن طبق مقررات و ضوابط سازمان سما .

3-  سازماندهی نیروهای انسانی .

4-  نظارت و ارزشیابی از فرآیند اجرای برنامه های ابلاغ شده از سازمان سما .

5-  ارائه گزارش از عملکرد کارکنان و نتایج بدست آمده به ریاست دانشگاه .

6-  برنامه ریزی آموزشی و پرورشی برای تحقق اهداف و آرمان های سازمان سما .

7-  نظارت بر عملکرد معلمان و ارزیابی انتایج بدست آمده در دوره های زمانی مشخص .

8-  شناسایی نقاط ضعف و تهدید ، رفع و حذف آن ها و تقویت نقاط قوت و بهره مندی بهتر از فرصت ها .

9-  تلاش در جهت تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های مختلف ، و انجام هر نوع اقدام لازم در این زمینه .