بخشهای مرتبط
حوزه اداری

 

لیست کارکنان حوزه اداری

 

 

 

 

  

 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

آدرس و شماره تماس

مجید نژادصالحی

مدیر اداری

ساختمان مرکزی
41523122

محمدرضا بهشتی راد

مسئول امور عمومی

ساختمان مرکزی
41523200
 

محمدرضا محمودآبادی

کارگزینی اداری

ساختمان مرکزی
41523118
  
مجید حافظی تدارکات ساختمان مرکزی
41523124

 

 
محمدرضا وطن پرست تدارکات ساختمان مرکزی
41523124
 
       


 
علی شهابی مسئول انبار ساختمان مرکزی
41523126
 


 
عباس مکی آبادی مسئول امور نقلیه ساختمان مرکزی
41523125


 
معصومه فیروزآبادی مسئول دبیرخانه ساختمان مرکزی
41523123
 
 
ملیحه اسدی تایپیست دبیرخانه ساختمان مرکزی
41523123

بتول شکاری کارگزینی(متصدی حضور و غیاب) ساختمان مرکزی
41523118