بخشهای مرتبط
اداره رسیدگی به اسناد


فعاليتهاي اداره رسيدگي به اسناد:

كنترل اسناد صادره توسط ادارات تابعه امورمالي ، به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و بخشنامه ها و صحت گزارشات ومستندات.

كنترل و بررسي اسناد پرداخت و تسويه تنخواه گردان

اسناد خريد لوازم مورد نياز قسمتهاي مختلف دانشگاه كه توسط اداره تداركات انجام مي گيرد و تسويه اسناد خريد .

پرداخت و تسويه وجوه پرداختي به حوزه معاونت پژوهشي به منظور برگزاري كارگاهها، سخنرانيها و طرحهاي پژوهشي .

اسناد مربوط به فعاليتهاي عمراني دانشگاه و كنترل صورت وضعيتها قبل از صدور اسناد مربوطه

اسناد انبار و كنترل حواله هاي صادره قبل از صدور سند .

حقوق كارگران روزمزد ، هزينه هاي بسيج و حوزه معاونت فرهنگي و بازديدهاي علمي دانشجويان

اسناد واريز شهريه دانشجويان و كميته تغذيه .

اسناد پرداخت انواع وامهاي كاركنان واساتيد .

اسناد تنخواه صندوق واسناد وثيقه دانشجويان .

اسناد حق التدريس، كارآموزي، پروژه ، حق مشاوره، معرفي به استاد، داوري طرحهاي پژوهشي وكلاسهاي ضمن خدمت .

اسناد حقوق، كاركنان، هيات علمي، رانندگان استيجاري و كنترل ليست تغييرات حقوق قبل از صدور سند .

اسناد مربوط به پرداخت انواع وامهاي دانشجويي، واريز اقساط و ضمانت دانشجويان .