بخشهای مرتبط
اداره صندوق رفاه دانشجویان

 
 

            

 

 

 

                     خلاصه  فعالیت‌های این اداره :

                ·   فارغ التحصیلی دانشجویان در بخش مالی
                ·   تقسیط شهریه دانشجویان
                ·   هدایت شهریه دانشجویان بعنوان درآمد به حساب دانشگاه
                ·   تبیین بخشنامه های سازمان مرکزی و ارائه به دانشکده ها
                ·   برنامه ریزی کلیه موارد مالی دانشجویان در دانشگاه


                 آيين نامه و بخشنامه ها:

·  شهريه دانشجويانيکه ثبت نام و انتخاب واحد مي کنند و مشغول به تحصيل مي شوند بر اساس سال ورود آنها محاسبه خواهد شد.   

·  شهريه بر مبناي ثابت و متغير محاسبه خواهد شد که شهريه ثابت بر اساس رشته و شهريه متغير طبق واحدهاي نظري و عملي عمومي ، پايه ، اصلي ، تخصصي و کلينيکي محاسبه مي شود.

·   شهريه متغير هر سال يکبار ( ترم اول هر سال ) بر اساس مصوب سازمان مرکزي افزايش مي يابد.

·   دانشجويان موظف هستند هر ترم شهريه خود را در موعد مقرر بصورت کامل پرداخت نمايند.

·   چنانچه دانشجو بعد از مدت زمان حذف و اضافه نسبت به حذف ترم اقدام نمايد و يا نتواند در امتحانات پايان ترم شرکت کند ( حذف ترم ) ، شهريه واريزي اعم از ثابت و متغير به ايشان مسترد نخواهد شد.

·   دانشجويانيکه از مرخصي تحصيلي استفاده مي نمايند ملزم به پرداخت شهريه ثابت خواهند بود.

·   دانشجويانيکه از مرخصي بابت ماموريت خارج از کشور کارکنان دولت ( با تصويب سازمان مرکزي ) استفاده مي کنند بايد شهريه ثابت را پرداخت نمايند.

·   طبق آخرين دستورالعمل موجود در امور مالي دانشجوياني که واحدهاي درسي آنها معادلسازي مي شود از پرداخت هزينه معادلسازي معاف هستند.

·    چنانچه دانشجو در ترم تابستان انتخاب واحد نمايد ملزم به پرداخت نصف شهريه ثابت است.

·    دانشجوياني که بعد از چند ترم از ادامه تحصيل منصرف مي شوند هزينه انصراف آنها طبق دستورالعملهاي صادره از سازمان مرکزي خواهد بود.

·    طبق دستورالعمل دانشجوياني که براي اولين بار دروس آموزش قرآن و وصايا را انتخاب نمايند از پرداخت شهريه معاف هستند ولي چنانچه موفق به گذراندن دروس مذکور به هر دليل نشوند ملزم به پرداخت   شهريه مي باشند.

·    هزينه بيمه دانشجويي هر سال يکبار اخذ خواهد شد.
 


                چگونگي ارائه خدمات :

·    فارغ التحصيلي دانشجو در بخش مالي پس از ثبت اطلاعات کامپيوتري در رفع ايرادات آموزشي در امور مالي دانشجويان دانشکده تسويه حساب نموده و سپس براي مرحله آخر به اداره درآمد ارسال شده و تسويه حساب کامل نموده است.

·   در خصوص تقسيط شهريه طبق يک روال ثابت که در طول 4 سال گذشته عمل شده دانشجو 60 درصد شهريه را نقداً و الباقي را به صورت چک تقسيط مي کنند.

·   در خصوص رفع اشکالات مالي دانشجويان دانشجو به امور مالي دانشگاه مراجعه نموده و ايرادات مالي خود را بر طرف مي نمايد و در صورت عدم توجيه کامل ايشان جهت روشن شده و توضيح کامل به اداره درآمد مراجعه مي نمايند.

 

 دانلود مدارک لازم  وام کوتاه مدت