بخشهای مرتبط
اداره امور مالی دانشجویان

خلاصه  فعالیت‌های امور مالی دانشجویان :

فارغ التحصیلی دانشجویان در بخش مالی

تقسیط شهریه دانشجویان

هدایت شهریه دانشجویان بعنوان درآمد به حساب دانشگاه

تبیین بخشنامه های سازمان مرکزی و ارائه به دانشکده ها

برنامه ریزی کلیه موارد مالی دانشجویان در دانشگاه
  آیین نامه و بخشنامه ها:

شهریه دانشجویانیکه ثبت نام و انتخاب واحد می کنند و مشغول به تحصیل می شوند بر اساس سال ورود آنها محاسبه خواهد شد.  

شهریه بر مبنای ثابت و متغیر محاسبه خواهد شد که شهریه ثابت بر اساس رشته و شهریه متغیر طبق واحدهای نظری و عملی عمومی ، پایه ، اصلی ، تخصصی و کلینیکی محاسبه می شود.

شهریه متغیر هر سال یکبار ( ترم اول هر سال ) بر اساس مصوب سازمان مرکزی افزایش می یابد.

شهریه ترم اول دانشجو بصورت علی الحساب خواهد بود.

دانشجویان موظف هستند هر ترم شهریه خود رابه صورت اینترنتی  در موعد مقرر  پرداخت نمایند.

فیش پرداختی دانشجو باید بدون قلم خوردگی باشد بخصوص در قسمت نام و نام خانوادگی.

پذیرفته شدگانی که بعلت عدم ارائه مدرک تحصیلی ( نداشتن دیپلم ) نتوانند انتخاب واحد نمایند. ملزم به پرداخت شهریه ثابت خواهند بود. چنانکه ( حداکثر دو نیمسال ) موفق به ارائه مدرک خود نشوند طبق دستورالعمل موجود با ورودیهای سال بعد شهریه آنها محاسبه خواهد شد.

چنانچه دانشجو بیش از 2 درس خود را حذف نماید ، ملزم به پرداخت 20 درصد جریمه هزینه واحدهای درسی خواهد بود.

چنانچه دانشجو بعد از مدت زمان حذف و اضافه نسبت به حذف ترم اقدام نماید و یا نتواند در امتحانات پایان ترم شرکت کند ( حذف ترم ) ، شهریه واریزی اعم از ثابت و متغیر به ایشان مسترد نخواهد شد.

دانشجویانیکه از مرخصی تحصیلی استفاده می نمایند ملزم به پرداخت شهریه ثابت خواهند بود.

دانشجویانیکه از مرخصی بابت ماموریت خارج از کشور کارکنان دولت ( با تصویب سازمان مرکزی ) استفاده می کنند باید شهریه ثابت را پرداخت نمایند.

طبق آخرین دستورالعمل موجود در امور مالی دانشجویانی که واحدهای درسی آنها معادلسازی می شود از پرداخت هزینه معادلسازی معاف هستند.

چنانچه دانشجو در ترم تابستان انتخاب واحد نماید ملزم به پرداخت نصف شهریه ثابت است.

دانشجویانی که بعد از چند ترم از ادامه تحصیل منصرف می شوند هزینه انصراف آنها طبق دستورالعملهای صادره از سازمان مرکزی خواهد بود.

طبق دستورالعمل دانشجویانی که برای اولین بار دروس آموزش قرآن و وصایا را انتخاب نمایند از پرداخت شهریه معاف هستند ولی چنانچه موفق به گذراندن دروس مذکور به هر دلیل نشوند ملزم به پرداخت شهریه می باشند.

دانشجو معلمان ، در ترم تابستان چنانچه از مرخصی تحصیلی استفاده کنند نصف شهریه ثابت را پرداخت می نمایند و اگر در ترم تابستان تا 8 واحد درسی را انتخاب کنند نصف شهریه ثابت را باید بپردازند.

هزینه بیمه دانشجویی هر سال یکبار اخذ خواهد شد.

دانشجویانی که مجاز به استفاده از کلاسهای درسی می باشند که فرم انتخاب واحد آنها ممهور به مهر امور مالی باشد.

دانشجویان پس از انتخاب واحد و جهت قطعی شدن ثبت نام باید به نماینده امور مالی مستقر در دانشکده جهت تایید فرمهای انتخاب واحد مراجعه نمایند.

 


 چگونگی ارائه خدمات :

فارغ التحصیلی دانشجو در بخش مالی پس از ثبت اطلاعات کامپیوتری در رفع ایرادات آموزشی در امور مالی دانشجویان دانشکده تسویه حساب نموده و سپس برای مرحله آخر به اداره درآمد ارسال شده و تسویه حساب کامل نموده است.

در خصوص رفع اشکالات مالی دانشجویان دانشجو به امور مالی دانشکده مراجعه نموده و ایرادات مالی خود را بر طرف می نماید و در صورت عدم توجیه کامل ایشان جهت روشن شده و توضیح کامل به اداره درآمد مراجعه می نمایند.