بخشهای مرتبط
اداره حقوق و مزایا

مشخصات علمی و اجرائی رئیس اداره حقوق و دستمزد

 نام و نام خانوادگی: حمیدرضا تاج آبادی

میزان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد

مدرک تحصیلی: حسابداری

 


فعاليتهاي اداره حقوق و مزايا

الف) بخش حق التدريس اساتيد مدعو وهيات علمي :

پرداخت حق التدريس اساتيد مدعو

پرداخت اضافه تدريس اعضاء هيات علمي

پرداخت حق الزحمه پروژه هاي دانشجويي

پرداخت حق الزحمه كارآموزي

پرداخت حق الزحمه معرفي به استاد

پرداخت حق الزحمه كلاسهاي آموزش ضمن خدمت

پرداخت حق الزحمه داوري طرحهاي پژوهشي

 

ب)بخش حقوق ومزاياي كاركنان :

ثبت اقلام مطالبات كاركنان: نظير بازخريد مرخصي- كمك هزينه ازدواج- كمك هزينه تولد فرزند- كمك هزينه مهد كودك فرزندان كارمندان- تخفيف شهريه حق نگهباني- حق نهاري .

ثبت اقلام بدهي كاركنان: نظيرمساعده- اضافه دريافت حقوق- كسر كار ناشي از مرخصي استعلاجي و نظايرآن- تعاوني مصرف- بدهي هاي مربوط به خسارت و غرامتها .

فعال سازي احكام جديد پرسنلي و محاسبه بدهي و مطالبات مربوطه .

بررسي كليه احكام صادره از سوي امور كاركنان وانطباق آنها با بخشنامه ها .

پرداخت حق الزحمه كاركنان قراردادي و رانندگان استيجاري.

 

 

ج) بخش حقوق و مزاياي اعضاء هيات علمي:

ثبت اقلام مطالبات هيات علمي- مانند بازخريد مرخصي- كمك هزينه ازدواج- كمك هزينه تولد فرزند- كمك هزينه مهد كودك فرزندان-تخفيف شهريه حق الزحمه جلسات اضافه كار.

ثبت اقلام بدهي هيات علمي: نظير اضافه دريافت حقوق- كسركار ناشي از استعلاجي- تعاوني مصرف- كسر وام كنفرانس- كسر بدهي هاي متفرقه .

فعال سازي احكام جديد پرسنلي و محاسبه بدهي و مطالبات مربوطه .

بررسي  احكام صادره از سوي امور كارگزيني هيات علمي وانطباق آنها با بخشنامه ها .

پرداخت وثبت دفاتر شهريه دانشجويان بورسيه.

تنظيم ليست بيمه كاركنان وهيات علمي

 

د) بايگاني كليه بخشنامنه هاو احكام هيات علمي و كاركنان در پرونده هاي مربوطه به پرسنل و اعضاي هيات علمي .

 

 

چگونگی ارائه خدمات :

 پرداخت حقوق از طریق سیستم بانکی و تهیه فیشهای حقوقی مربوطه