بخشهای مرتبط
اداره اموال

فعاليتهاي اداره اموال

 

1.      بررسي كليه حواله هاي صادره از انبار از بابت اموال و اثايه خروجي به منظور اخذ رسيد از تحويل گيرندگان اموال ياد شده و ثبت رايانه اي مربوطه.

2.      اقدامات لازم در خصوص نصب برچسب اموال و همچنين اقدامات از بابت هزينه و ذخيره استهلاك دارئي هاي ثابت واحد .

3.      جمع آوري كليه اموال اسقاطي ومازاد و انتقال آن به انبار مازاد .

4.      انجام امور مربوط به مزايده هاي حضوري به منظور فروش اموال اسقاطي و خارج از رده .

5.      صورت برداري اموال خريداري شده به تفكيك دانشكده هاي واحد براي ايجاد پوشش بيمه حوادث غير مترقبه .