بخشهای مرتبط
اداره صندوق و بانک

فعاليتهاي اداره صندوق وبانك
 

  • كنترل حسابهاي بانكي و تهيه صورت مغايرت حسابهاي بانكي واحد .
  • صدور اسناد و كنترل حسابهاي دريافتي و چكهاي برگشتي دانشجويان واقدامات بعدي در خصوص وصول چكهاي برگشتي .
  • صدور اسناد انتظامي در خصوص اوراق بهادار (چك يا سفته) اخذ شده از دانشجويان و ساير كاركنان دانشگاه .
  • پرداختهاي نقدي شامل مساعده حقوق كاركنان ، برگشت اضافه واريزي شهريه دانشجويان فارغ التحصيل و انصرافي و ساير پرداختهاي مرتبط .
  • صدور اسناد در خصوص وامهاي كاركنان دانشگاه شامل: وام ضروري،‌قرض الحسنه، خريد و رهن مسكن، اتومبيل.
  • اقدامات لازم در خصوص افتتاح حساب سيبا و دريافت دسته چك براي كاركنان و اساتيد دانشگاه
  • اقدامات لازم در خصوص دريافت كارت اعتباري و خريد بانك پارسيان و تحويل آن به كاركنان و اساتيد دانشگاه .
  • صدور اسناد حسابداري در خصوص پرداخت حق الزحمه كارگران روزمزد.
  • تهيه تراز آزمايشي ماهانه واحد