بخشهای مرتبط
اداره حسابداری

اداره حسابداری

 

خلاصه  فعالیت‌های این اداره :

انجام امور محوله از طرف مدیر محترم امورمالي و همچنين هماهنگي و نظارت كامل برنحوه ی انجام امور در ادارات تابع به شرح اداره صدور اسناد، اداره صندوق وبانك، اداره اموال وارجاع امور مرتبط با فعاليت ادارات متبوع و كنترل و تاييد اسناد حسابداري صادره ادارات يادشده .
 


زیر مجموعه های اداره و خلاصه فعالیت‌های آنها:

 

بخش صدور اسناد :

صدور اسناد خریدهای تدارکاتی ، پیمانکاریها ، تنخواه گردان دانشکده ها ، طرح های پژوهشی ، مناقصه و مزایده ، ضمانت نامه های بانکی ، قیمت گذاری اقلام خریداری شده از طریق سیستم انبار و کلیه اسناد واریزی.

 

بخش صندوق و بانک :

رسیدگی به حسابهای بانکی و تهیه صورت مغایرات بانک

رسیدگی به حسابهای اسناد دریافتی و چکهای برگشتی و اقدام جهت وصول آنها

رسیدگی به حسابهای انتظامی

پرداختهای نقدی مساعده ، استرداد شهریه و سایر پرداختهای نقدی صندوق

 

بخش اموال :

صورت برداری اموال ، پلاک کوبی و محاسبه استهکامات