بخشهای مرتبط
اداره تدارکات و انبارها

اداره تداركات وانبارها:

 اداره كارپردازي:

1-خريد كليه اقلام مصرفي وتجهيزات اموالي درخواست شده از بخش هاي مختلف اعم از اداري وآموزشي وتحويل انها به اداره انبارها.

2-همكاري در برگزاري واجراي مراسم مذهبي همايشها و سمينارها.

3-برگزاري مناقصات عمومي جهت خريد تجهيزات ويا انتخاب پيمانكار.

4-برگزاري مزايدات عمومي جهت فروش اموال بلا استفاده دانشگاه.

5-تهيه بليط هواپيما. قطارو....جهت انجام ماموريتهاي همكاران.

6-بازديد از نمايشگاههاي تخصصي عرضا كالا وخدمات جهت ارزيابي وشناسايي فروشندگان وپيمانكاران معتبر.

7-همكاري با حوزه هاي مختلف در خصوص براورد هزينه هاي خريد واجراي پروژه ها.

8-ارزيابي محصولات جديد عرضه شده در بازار از لحاظ كيفيت و قيمت.

9-برگزاري كميسيون هاي معاملات وخريد جهت تصويب ضرورت و نحوه انجام خريد.

ب: اداره انبارها: 

1-دريافت وكنترل اقلام خريداري شده توسط كارشناسان خريد اداره كارپردازي وصدور قبض انبار.

2-تفكيك.چيدمان ونگهداري اقلام بر اساس ماهيت كالا ها در انبارهاي مجزا.

3-كنترل ونظارت مداوم در خصوص تاريخ انقضاء كالاهاي فاسد شدني والويت بندي در تحويل آنها بر اساس تاريخ انقضاء.

4- براورد نيازهاي معمول دانشگاه بصورت شش ماهه و تنظيم درخواست خريد در قالب شارژ انبار.

5-بازديد از مصالح ساختماني تخليه شده در محل پروژه هاي عمراني.

6-بازديد وكنترل تجهيزات كه بدلايل خاص بصورت مستقيم   تحويل بخش ها و  گروههاي مختلف مي شود.