بخشهای مرتبط
کارگزینی کارکنان

شرح وظایف کارگزینی کارکنان

 

1- صدور احكام كارگزيني براي كاركنان رسمي

2- صدور قرارداد براي افراد قراردادي

3- ثبت كامل حضوروغياب كارمندان

4- محاسبه كاركرد ماهانه به منظور پرداخت حقوق

5- صدور گواهي‌هاي اشتغال به‌كار و كسر از حقوق، تخفيف شهريه . . .

6- پاسخگوئي به كليه مكاتبات و مراجعات پرسنلي و رسيدگي به امور آنها

7- صدور كارت حضوروغياب و نگهداري و سرويس دستگاه ورودوخروج و به‌روزرساني نرم‌افزار حضوروغياب

8- ثبت، محاسبه، بازخريد و اعلام مرخصي كاركنان

9- صدور و محاسبه مأموريت كاركنان

10- محاسبه و تنظيم ليست‌هاي حقوقي اعم از حق شيفت، حق شام، اياب‌وذهاب، اضافه‌كار و . . .

11-  اجراي كليه بخشنامه‌هاي مربوط به پرسنل

12- تشكيل پرونده و ضبط و بايگاني مدارك پرسنلي و اداري