بخشهای مرتبط
دبیر خانه

اداره دبیرخانه و بایگانی

شرح وظایف :

دبيرخانه مرکزي واحد واقع در ساختمان اداري مرکز اصلي گردش کليه مکاتبات و خروجي‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سیرجان است، در اين بخش کليه نامه‌ها با موضوعات آموزشي، دانشجويي، پژوهشي ، اداري، فرهنگي و ... ثبت و به عناوين مرتبط ارجاع مي‌گردد.

دبيرخانه مرکزي شامل :

 قسمت بايگاني

پيک (نامه رساني)

 ثبت نامه‌ها

تکثير اداري

 ثبت و پست نامه‌ها، پرونده‌ها و مدارک تحصيلي و غيره

تايپ (ماشين نويسي)

تفکيک نامه‌هاي صادره

در قسمت بايگاني، يک نسخه از کليه سوابق ارسالي و خروجي‌هاي اصلي دانشگاه بايگاني مي‌شود و همچنين تصوير برخي نامه‌هاي داخلي با توجه به اهميت موضوع بايگاني مي‌گردد.