بخشهای مرتبط
حوزه اداری
 شرح وظایف:
 

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستور العملهای مصوب دانشگاه.
   
 • بررسی و اظهار نظر در مورد جریان کار اداری به منظور حذف مراحل زائد (تسریع و بهبود روشهای انجام کار .(
   
 • شرکت در جلسات کنفرانسها و شورا ها به منظور تبادل نظر پیرامون مسائل تخصصی اداری و تهیه گزارش از نتایج حاصله برای مقام مافوق.
   
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در ارتباط با عوامل زیر مجموعه.
   
 • انجام کلیه امور به دبیر کمیسیون معادلات دانشگاه.
   
 • انجام کلیه امور مر بوط به کمیته انظباطی دانشگاه.
 •  
 • انجام سایر امور مرجوعه حسب تشخیص مقام ما فوق.