بخشهای مرتبط
فراخوان همایش

برگزاری همایشها                         

ردیف

عنوان همایش

موضوع همایش

مهلت ارسال مقاله

تاریخ همایش

سایت همایش

             

1

دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اهداف و راهبردهای پیشرفت از منظر قران و حدیث

1394/08/15

دی ماه 1394

www.olgou.org

             

2

یازدهمین کنفراس بین المللی مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

1394/06/30

24 ,25 بهمن ماه 1394

www.iipmc.com

             

3

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

مدیریت

1394/04/15

مهرماه 1394

www.irimc.com

             

4

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

انرژیهای نو

0

تیرماه 1394

www.Ieerec.ir

             

5

همایش ملی جوانان و اصالت فرهنگی

تاثیر ماهواره........

1394/05/10

مردادماه 1394

www.kermansama.ir

             

6

دومین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی

میکروبیولوژی

1394/05/10

19 و 20 آبان ماه 1394

www.hamayeshpiau2.ir

             

7

کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

نقش مهندسی ارزش.....

1394/05/29

دی ماه 1394

www.vconf.com

             

8

جشنواره ملی نانو

0

0

شهریورماه 1394

www.Nanofestival.ir

             

9

مسابقه کشوری رباتیک خیام

مسابقه علمی پژوهشی

0

شهریورماه 1394

www.Roboiaun.com

             

10

اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماریهای عفونی

میکروبیولوژی

1394/06/15

مهرماه 1394

www.ncmid.ir