بخشهای مرتبط
مرکز انتشارات علمی

مدیرمرکز انتشارات علمی    > فرزین سلیمی

سمت:  مدیرانتشارات علمی 
مدرک تحصیلی: 

دانشجوی دکتری تخصصی سیاستگذاری عمومی -واحد علوم تحقیقات تهران شروع همکاری:
 

> تماس با مدیرمرکز انتشارات علمی   :
 

شماره تماس مستقیم :   41523149 -034

شماره فکس:                                  

آدرس پست الکترونیکی:       

faslnameh@iausirjan.ac.ir - salimi1108@yahoo.com
:رزومه پژوهشی      

:معرفی مرکز انتشارات علمی

:فعالیت های مرکز اتشارات علمی

:فرم های مربوط به چاپ کتاب

:فرم های مربوط به نشریات  و مجلات