بخشهای مرتبط
امور خوابگاه

                                                          مسئول خوابگاه خواهران> طیبه محمودآبادی
                   سمت:  مسئول خوابگاه خواهران
مدرک تحصیلی:   
 شروع همکاری:  
                                                                        > تماس با مسئول خوابگاه خواهران:
 

                                          شماره تماس مستقیم :  41523184 -034

آدرس پست الکترونیکی: