بخشهای مرتبط
امور مشمولین

شرح وظایف امور مشمولین

این قسمت مسئولیت کنترل و تعیین وضعیت داوطلبان ورود به دانشگاه را از نظر مشمولیت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر به عهده دارد.

1-      جلوگیری از ورود داوطلبان مشمول ، غایب و فاقد معافیت نظام وظیفه به عرصه دانشگاه.

2-      تهیه معافیت تحصیلی برای داوطلبان مجاز برای ورود به دانشگاه.

3-      معرفی دانشجویان انصرافی یا اخراجی و یا فارغ التحصیل به نظام وظیفه.

4-      صدور گواهینامه های لازم برای دانشجویان عازم به سفرهای زیارتی ، ماموریتهای علمی و مسابقات خارج از کشور.

5-      انجام مکاتبات لازم با دوائر داخل و خارج دانشگاه جهت تعیین سابقه تحصیلی ، مشمولیت و تهیه مدارک مورد نیاز دانشجویان.

6-      بررسی و تایید کارتهای معافیت پزشکی و ......

7-      تایید برگهای گواهی تحصیل دانشجویان ذکور برای ادارات و موسسات دولتی و نهادها و ارگانها.

8-      همکاری و هماهنگی لازم با ادارت وظیفه عمومی سراسر کشور در مورد دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیل.

9-      اظهار نظر در مورد پذیرفته شدگان برادر در موقع ثبت نام.