بخشهای مرتبط
کارگزینی هیئت علمی

 

قلمرو کارکردهای دفتر استخدام و تامین هیأت علمی

 

   كليه اقدامات زير  با عنايت به بخشنامه هاي سازمان مركزي و در چارچوب اهداف مقدس دانشگاه آزاد اسلامي توسط دفتر استخدام و تامين هيات علمي صورت مي گيرد:

1- جذب و استخدام هيات علمي (نياز سنجي گروههاي تخصصي از طريق استعلام و درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار )

2- جذب بورسيه دكتراي تخصصي در رشته هاي ويژه و مورد نياز واحد

3- برگزري و نظارت برتشكيل جلسات كميته تخصصي جذب هيات علمي

4- برگزاري و نظارت برتشكيل جلسات كميته منتخب واحد وابسته به هيأتهاي مميزه سازمان مركزي (بررسي امور مربوط به ترفيعات ساليانه ،تبديل وضعيت استخدامي ،ارتقاي علمي)

5- برگزاري و نظارت برتشكيل جلسات كميته انتظامي (تخلفات استادان )

6- صدر ماموريت

7- صدو مرخصي ها (بدون حقوق ، استعلاجي ،استحقاقي)

8- صدر گواهي اشتغال به كار (تدريس)

9- بازريد (ويژه اعضاي هيات علمي داراي پستهاي مصوب اجرايي كه به دليل مشغله نمي توانند از مرخصي استحقاقي خود استفاده نمايند)

10- صدر ابلاغ براي اعضاي هيات علمي كه از سوي رياست محترم واحد براي پستهاي مديريتي و اجرايي در نظر گرفته مي شوند (مانند روسا و معاونين دانشكده ها و مديران اجرايي ، صدور ابلاغ مديران گروههاي آموزشي كه از طريق انتخابات پيشنهاد مي شوند با دستور رياست محترم واحد ميسر خواهد شد.)

11- صدر حكم حقوقي اعضاي محترم هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت

12- كارشناسي لازم جهت اعطاي تسهيلات :وام مسكن ، وديعه مسكن ،ضروري ،قرض الحسنه ،اتومبيل برابر ضوابط

13- به کارگيري نيروهاي مشمول متخصص جهت گذراندن طرح نظام وظيفه در دانشگاه حسب ضوابط

14- نظارت برساعات كارو اضافه كار مديران اجرايي

15- انجام كليه مكاتبات مربوط به اعضاي هيات علمي

16- بررسي و نظارت برگزارشات تدريس (فرم الف براي اعضاي هيات علمي + فرم ب براي مدرسين مدعو )و ليستهاي پرداخت جهت ارسال به امور مالي

17- بررسي و تاييد قراردادهاي حق التدريس مدرسان مدعو و حق الزحمه براي كارشناسان ،تكنسين ها و استادكاران

18- بررسي كارشناسانه و تعيين نرخ حق التدريس استادان

19- نظارت برحضور اعضا هيات علمي در دوره ها و كارگاه هاي آموزشي

20- برگزاري دوره هاي بازآموزي جهت مديران گروههاي آموزشي در خصوص نحوه اجراي بهينه شرح وظايف ايشان و ساير امور محوله در ارتباط با اعضاي هيات علمي گروه تخصصي

21- ايجاد پل ارتباطي ميان اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه از طريق ملاقاتهاي حضوري به تفكيك هر دانشكده