بخشهای مرتبط
دفتر برنامه ریزی

 

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی آموزش:

 

1- برنامه ریزی به موقع و تمهیدات قبل از شروع ترم و تاکید بر اجرای بخشنامه های سازمان مرکزی.

2- انجام دستورالعملهای متعدد و تعیین برنامه اعلام ساعت کار گروههای آموزشی دانشکده ها.

3- رسیدگی به حضور و غیاب استادان و نظارت به تشکیل کلاسهای جبرانی.

4- کنترل سقف تدریس اعضاء هیات علمی و حضور فیزیکی مدیران گروههای آموزشی.

5- اختصاص کد شناسایی برای هر استاد و صدرو ابلاغ تدریس استادان.

6- اعلام و تعیین ظرفیت کلاسهای تئوری و عملی آزمایشگاهی و نظارت بر تشکیل منظم کلاسها.

7- تاکید و نظارت بر اجرای تشکیل کلاس در 16 هفته و رشته های ارشد و کارشناسی و کاردانی

8- تقسیم فضاهای آموزشی و کلاسهای درس بر اساس نیاز دانشکده ها.

9- نظارت کامل برای انتخاب مدیر گروهها.

10- جلوگیری از ادغام بی مورد کلاسها و عدم جابجایی آنها.

11- توجه به رعایت سرفصل دروس در کلاسها و جلوگیری از ارائه دروسی که مصوب نیستند.

12- همکاری در تدوین برنامه کامپیوتری دفتر برنامه ریزی آموزشی.

13- ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی و تهیه و تنظیم ضوابط و استاندارهای مختلف در زمینه دروس و ارزشیابی آنها.

14- بررسی شکایات مرتبط با مسائل آموزشی دانشکده ها.

·         مکاتبه با دانشکده مربوطه

·         بررسی سوابق موجود

·         تهیه پاسخ برای مراجع زیربط

15- تهیه شاخصهای آموزشی

·         تهیه شاخصهای هیات علمی

·         تهیه شاخصهای دانشجویی

·         شاخصهای حق التدریس

·         شاخصهای ارزشیابی