بخشهای مرتبط
اداره امتحانات

 


اداره امتحانات

 

وظیفه اداره امتحانات نظارت بر ثبت نمرات و کنترل کارنامه فارغ التحصیلان و دانشجویان میهمان از نظر نمرات ثبت نشده ترمهای مشروطی رعایت پیشنیاز ، چک لیستها ، فرمهای مربوط به کارنامه ، تایید امضاهای صورت گرفته در دانشکده ها پس از دریافت کارنامه را به عهده دارد. همچنین برقراری امنیت کامل در برگزاری امتحانات ، کنترل برنامه امتحانی و نحوه برگزاری امتحانات و نظارت بر حسن اجرای آن و عوامل اجرایی ، پیگیری در خصوص نحوه تکثیر سوالات امتحانی و .... می باشد.

 

علاوه بر آن کلیه درخواستهای تجدید نظر اوراق امتحانی و در نهایت بررسی درخواست و تکثیر نمره بر عهده این اداره می باشد. شایان ذکر است لیستهای نمره پس از دریافت از دانشکده کنترل و هرگونه خدشه و قلم خوردگی جهت برطرف شدن ابهامات عودت داده می شود.