بخشهای مرتبط
مدیر آموزش

 


شرح وظایف :

اداره امور آموزشي دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي بين ادارات آموزش دانشكده ها و ساير واحدهاي ذيربط براي اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي آموزشي و همچنين انجام امور اداري دانشجويـان در دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و همچنين دوره هاي كارداني و مكاتبات خارج از دانشگـــاه فعاليت نموده و امور محوله را مورد رسيدگـــي و اقدام مقتضي قرار مي دهد.

 


اهم وظايف آموزشي اين مديريت به شرح زير مي باشد:

 

1-   برنامه ريزي براي ثبت نام پذيرفته شدگان در آزمون سراسري کاردانی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد.

2-   برنامه ریزی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان

3-    بررسی پرونده های  فارغ التحصیلی دانشجويان .

4-     صدور بخشنامه هاي داخلي براي تسريع و هماهنگي در روند امور آموزشي دانشجويان با هماهنگی معاونت آموزشی.

5-    ارسال بخشنامه هاي سازمان مرکزی و غيره به دانشكده ها.

6-    بررسي و رفع مشكلات دانشجويان براساس مقررات مربوط.

7-    بررسي و طرح وضعيت و پرونده هاي تحصيلي دانشجويان در جلسات  شوراي آموزشي دانشگاه.

8-   بررسي و طرح وضعيت و پرونده هاي تحصيلي دانشجويان در جلسات كميسيون موارد خاص دانشگاه.

9-   هماهنگی برگزاری جلسات شوراي آموزشي، کمیسیون مواردخاص و شورای مدیران گروههای آموزشی دانشگاه در طول سال تحصيلي وارسال دعوتنامه ها و صورتجلسات مربوط براي اعضاء شورا.

10- شرکت در جلسات شورای آموزشی گروهها و شورای آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص.

11- تهیه گزارش از عملکرد مراقبین آزمونها و امتحانات دانشگاه

12-  برنامه ریزی و حوزه بندی و آزمونهای دانشگاه

13-  نظارت بر عملکرد عوامل اجرایی آزمونهای دانشگاه

14- پاسخ گویی به درخواستهای دانشجویان در خصوص مشکلات مختلف و پرهیز از ارجاع بی مورد به معاونت آموزش و ریاست دانشگاه .

15- بررسی و امضا ء کلیه فرمهای شماره چهار (لیست نمرات دانشجویان مهمان) و ارجاع به اداره امتحانات جهت ثبت

16-  پیگیری رفع مشکلات سیستم نرم افزاری آموزش جهت تسریع امور و افزایش کارآیی

17-  نظارت بر اجرای مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای آموزشی صادره از سازمان مرکزی دانشگاه  توسط سرپرستان ادارات آموزش و کارشناسان آموزش