بخشهای مرتبط
ارتباط با صنعت

شرح وظایف   

 

 1-برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضاءهیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی  و صنعتی کشور

  2- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاههای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی
 

  3-ایجاد زمینه تبادل علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب، نشریه و....

  4-بررسی مشکلات خاص بخش صنعت و ارائه طرحها و پروژه های کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه مشکلات پژوهشی
 

  5-برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصت های مطالعاتی از واحدهای صنعتی وتولیدی جهت اعضاء هیت علمی  و کارشناسان
 

  6-هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی و سازمان مرکزی

  7-برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

  8-شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان

  9-برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت علمی کاربری برای تامین نیروی متخصص مورد نیاز صنعت و جامعه

  10-عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز مختلف جهت استفاده مطلوب از توانایی های دانشگاه برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و تبادل اسناد، مدارک و اعضاء هیئت علمی و استفاده  از تجهیزات تحقیقاتی مشترک