بخشهای مرتبط
ستاد شاهد اوایثارگران

کارشناس ستاد شاهد وایثارگران  >    عادل دانشمند

سمت:  کارشناس ستاد شاهدوایثارگران
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
 شروع همکاری:  

> تماس با کارشناس ستادشاهدوایثارگران  :
 

شماره تماس مستقیم :   415231 -034

شماره فکس:                                  

آدرس پست الکترونیکی:       

@iausirjan.ac.ir