بخشهای مرتبط
امورحقوقی

  
شرح وظایف:
 
- اقامه دعوا به نماینگی از طرف دانشگاه در مراجع قضایی.

- شرکت در جلسات دادگاه در مواردی که علیه دانشگاه در مراجع قضایی دعوایی مطرح می گردد.

- بررسی و تنظیم اسناد مزایده و مناقصه.

- تنظیم قراردادهای مربوط به دانشگاه.

- شرکت در جلسات کمیسیون معاملات واحد.

- شرکت در جلسات کمیته انضباطی دانشجویان واحد.

- شرکت در جلسات کمیته انضباطی کارکنان واحد.

- شرکت در جلسات کمیته انضباطی اعضای هیات علمی واحد.