بخشهای مرتبط
گزینش

 شرح وظايف

- تهيه و تنظيم پرسشنامه ها و فرم هاي مورد نياز واحد تحقيقاتي و ارزيابي و استعلام از مراجع زيربط جهت گزينش داوطلبان.

- تنظيم برنامه تحقيقات و تعيين کارکنان تحقيق گر جهت انجام تحقيقات محلي(محل سکونت، کار، تحصيل).

- رسيدگي و اظهار نظر نهايي در مور داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس ضوابط مصوب مربوط.

- بررسي و اظهار نظر در مورد تهيه و تنظيم و يا تغيير فرم ها و پرسشنامه هاي عقيدتي، سياسي، اخلاقي و ساير دستورالعمل هاي مورد نياز.

- ارائه طرحها و پيشنهادات لازم به منظور پيشبرد امور مربوط به هسته گزينش.

- اظهار نظر در مورد وضعيت کارکنان شاغل در واحد گزينش و ارائه آن به دفتر گزينش در صورت ضرورت.

- تنظيم و ارسال گزارشات لازم و ساير اطلاعات و آمار خواسته شده از طرف دفتر گزينش.

- تهيه مقدمات جهت جذب نيروي انساني مورد نياز گزينش.

- رسيدگي و اعلام نظر در قبول يا رد صلاحيت کارکنان با رعايت ضوابط مصوب.

- نظارت وسرپرستي  دقيق بر کليه امور جاري گزينش.

- رسيدگي و اعلام نظر نسبت به اعتراضات و شکايات واصله از نحوه گزينش.

- انجام ساير وظايف مربوط بر حسب تصميم دفتر گزينش.