بخشهای مرتبط
فناوری اطلاعات

مدیر فناوری اطلاعات >  مهندس محمدرضا حاج محمدی
سمت:  مدیرفناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد کامپیوتر
 شروع همکاری:  
> تماس با مدیر فناوری اطلاعات:
 

شماره تماس مستقیم :   41523150 -034

شماره فکس:                             

آدرس پست الکترونیکی:       

rhajmohamadi@iausirjan.ac.ir

 

کارشناس فناوری اطلاعات>  مهندس محسن فیروزآبادی
سمت:  کارشناس فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی:  کارشناسی کامپیوتر
 شروع همکاری:  
> تماس با کارشناس فناوری اطلاعات:
 

شماره تماس مستقیم :    41523155-034

شماره فکس:                                  

آدرس پست الکترونیکی:       

@iausirjan.ac.ir

 

کارشناس فناوری اطلاعات >  مجتبی ایلاغی
سمت:  کارشناس فناوری
مدرک تحصیلی:  کارشناسی کامپیوتر
 شروع همکاری:  

> تماس با کارشناس فناوری اطلاعات :
 

شماره تماس مستقیم :   41523154 -034

شماره فکس:                                  

آدرس پست الکترونیکی:       

@iausirjan.ac.ir

 
 
کارشناس فناوری اطلاعات > جواد مهاجرانی
سمت:  کارشناس فناوری
مدرک تحصیلی:  کارشناسی  ارشد کامپیوتر
 شروع همکاری:  

> تماس با کارشناس فناوری اطلاعات :
 

شماره تماس مستقیم :   41523441 -034

شماره فکس:                                  

آدرس پست الکترونیکی:       

javad.mohajerani@gmail.com