بخشهای مرتبط
معاون علوم پزشکی

> معاون علوم پزشکی >  دکتر اسد الله بلوردی
 
سمت:  معاون علوم پزشکی
مدرک تحصیلی:  دکتری
 شروع همکاری:  
> تماس با معاون علوم پزشکی واحد:
 

شماره تماس مستقیم :   4152311 -034

آدرس پست الکترونیکی: