نایب قهرمانی دانشجویان دختر سیرجانی در مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان 1393/12/27


نایب قهرمانی دانشجویان دختر سیرجانی در مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان

مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان با حضور 6 تیم و در 2 روز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی زرند برگزار شد.
تیم دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان که در این مسابقات حضور یافته بود نایب قهرمان شد.
گفتنی است تیم واحد کرمان نیز به مقام قهرمانی این مسابقات رسید.