شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1معاون توسعه مدیریت و منابع3441523331مجید فنایی3331معاونت اداري و مالي
2مسئول نقلیه و اموال3441523307عباس مکی آبادی3307معاونت اداري و مالي
3امور شهریه3441523338محمد سمیع شهابی3338معاونت اداري و مالي
4رئیس صندوق رفاه دانشجویی3441523318مجید سرافراز3318معاونت اداري و مالي
5مسئول امور مالی3441523191امین پور رضا قلی - خواجویی3191معاونت اداري و مالي
6آبدارچی طبقه چهارم3441523305خانم عباسی3305معاونت اداري و مالي
7مسئول دفتر ریاست واحد3441523301قلندری3301معاونت اداري و مالي
8امور مالی 3441523330اکبر ایرانمنش- تاج آبادی3330معاونت اداري و مالي
9امور شهریه3441523339زهرا امینی- سروش نیا- محمودآبادی3339معاونت اداري و مالي
10ماشین نویسی دبیرخانه3441523309اسدی- الهه اسفندیار پور3309معاونت اداري و مالي
1 2 3