شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1مدیر مالی3441523121مجید فنایی3121معاونت اداري و مالي
2مسئول دبیرخانه3441523123معصومه فیروزآبادی3123معاونت اداري و مالي
3مسئول نقلیه3441523125عباس مکی آبادی3125معاونت اداري و مالي
4امور شهریه3441523338محمد سمیع شهابی3338معاونت اداري و مالي
5رئیس صندوق رفاه دانشجویی3441523130مجید سرافراز3130معاونت اداري و مالي
6مسئول امور مالی3441523135امین پور رضا قلی3135معاونت اداري و مالي
7بانک دانشگاه3441523137علیرضا بلوردی3137معاونت اداري و مالي
8آبدارچی قسمت ریاست3441523202مسلم شاهمرادی فریدونی3202معاونت اداري و مالي
9مسئول دبیرخانه3441523301فریبا امیری مقدم3301معاونت اداري و مالي
10آبدارخانه3441523305محمد قلندری2305معاونت اداري و مالي
1 2 3