شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1مدیر مالی3441523113مجید فنایی3113معاونت اداري و مالي
2مسئول نقلیه3441523175عباس مکی آبادی3175معاونت اداري و مالي
3امور شهریه3441523338محمد سمیع شهابی3338معاونت اداري و مالي
4رئیس صندوق رفاه دانشجویی3441523130مجید سرافراز3130معاونت اداري و مالي
5مسئول امور مالی3441523135امین پور رضا قلی3135معاونت اداري و مالي
6آبدارچی قسمت ریاست3441523202امین فتحی3202معاونت اداري و مالي
7مسئول دبیرخانه دانشکده علوم انسانی3441523301فهیمه یزدی3301معاونت اداري و مالي
8آبدارخانه3441523305محمد قلندری2305معاونت اداري و مالي
9حسابدار3441523133اکبر ایرانمنش3133معاونت اداري و مالي
10امور شهریه3441523339زهرا امینی3339معاونت اداري و مالي
1 2 3