تذکر مهم 1397/10/06


تذکر مهم:
دانشجویانی که قصد ارائه چک به صندوق رفاه را دارند می بایست دارای چک جدید (طرح صیاد) باشند.
طبقه بندی خبری:
عمومی