عنوان اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان واجد شرایط تخفیف شهریه
متن اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان گرامی
کلیه دانشجویانی که واجد شرایط تخفیف شهریه می باشند می توانند تا تاریخ 98/2/20 به امور دانشجویی مراجعه نمایند.


 
تاریخ
1398/01/20
مجموعه
عمومی
فایل