عنوان اطلاعیه
شیوه نامه جشنواره «روایت فتنه»
متن اطلاعیه
جشنواره «روایت فتنه»
در سسه بخش هنری، ادبی، پژوهشی
آخرین مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه
جهت کسب اطلاعات بیشتر به حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمائید.
تاریخ
1397/10/15
مجموعه
فرهنگی
فایل