عنوان اطلاعیه
قابل توجه کلیه دانشجویان متولد سال 1378وقبل که تاکنون برای معافیت تحصیلی اقدام ننموده اند
متن اطلاعیه
 اطلاعیه مهم
به اطلاع کلیه دانشجویان متولد سال 1378وقبل که تاکنون برای معافیت تحصیلی اقدام ننموده اند میرساند حداکثر تاپایان شهریورماه به امور مشمولین مراجعه نمایند.بدیهی است عدم مراجعه به امورمشمولین برابر اخراج از دانشگاه میباشد.
تاریخ
1397/06/21
مجموعه
آموزش
فایل