عنوان اطلاعیه
برنامه هفتگی رشته های تحصیلات تکمیلی
متن اطلاعیه
برنامه هفتگی رشته های تحصیلات تکمیلی
هفته اول(29/06/96)
مهندسی عمران مدیریت ساخت- عمران سازه(دکتری)- مهندسی مواد جوشکاری-مهندسی مواد خوردگی-طراحی شهری-برنامه ریزی شهری-مهندسی کامپیوترنرم افزار-مهندسی صنایع-مهندسی برق قدرت-مدیریت دولتی کلیه گرایشها- مهندسی معدن(دکتری)-مهندسی معدن فرآوری-مهندسی معدن استخراج-مهندسی مکانیک تبدیل انرژی-
هفته دوم(05/07/96)
حقوق عمومی(ارشدودکتری)-حقوق خصوصی-حقوق جزاوجرم شناسی -آموزش ریاضی- مهندسی کامپیوترسخت افزار-مدیریت اجرایی-مدیریت تکنولوژی- مدیریت (دکتری) -آموزش زبان انگلیسی-مترجمی زبان انگلیسی- زبان و ادبیات فارسی(ارشد-دکتری)- زیست شناسی - روانشناسی عمومی-روانشناسی بالینی
تاریخ
1396/06/25
مجموعه
عمومی
فایل